BƯỚC 1 : TẢI GIAO DIỆN VỀ MÁY TÍNH

  • TẠI ĐÂY

BƯỚC 2:  CÀI 2 PLUGIN ĐỂ HỖ TRỢ IMPORT DỮ LIỆU

  • All-in-One WP Migration

  • Addon TẠI ĐÂY

BƯỚC 3: CÀI ĐẶT DỮ LIỆU LÊN WEBSITE